Hoc tin hoc

You are not logged in. (Login)

Available Courses

 • Tổng quan:
  Khóa học này cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để học viên có thể tự thiết kế được các trang web sử dụng HTML và CSS, có thể cắt, ghép giao diện từ photoshop cho các ứng dụng web như Joomla, Drupal, Wordpress... hoặc sử dụng các template có sẵn để tạo ra các trang web có tính thẩm mỹ cao. Khóa học này cũng đồng thời là nền tảng để học viên có thể tham dự các khóa học lập trình web như: Lập trình JavaScript, PHP, ASP...
  Điều kiện tham dự: Sử dụng thành thạo Internet.
  Các nội dung chính:
  1. Tìm hiểu sơ lược về hệ thống mạng máy tính và Internet
  2. Khởi tạo trang web đơn giản với HTML
  3. Cách thức định dạng font chữ và định dạng đoạn tài liệu trong HTML
  4. Sử dụng liên kết, chèn ảnh và các loại danh sách trong HTML
  5. Sử dụng bảng trong HTML. Cách thức sử dụng bảng để tạo mẫu giao diện.
  6. Tạo giao diện nhập dữ liệu với HTML
  7. Tìm hiểu các chức năng mới trong HTML 5
  8. Khái niệm CSS. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong CSS
  9. Sử dụng các thuộc tính cơ bản trong CSS
  10. Sử dụng mẫu website (template) để xây dựng website
  11. Đưa website lên Internet
  Dự kiến kết quả đạt được
  1. Học viên phải sử dụng thành thạo các thẻ HTML và các thuộc tính cơ bản trong CSS để có thể tự mình xây dựng được các trang web tĩnh.
  2. Học viên cũng có thể ứng dụng các kiến thức về HTML và CSS trên các website cho phép định dạng nội dung HTML nâng cao như Joomla, Drupal, Facebook, Blogger hay các CMS thông dụng khác.
  3. Học viên có khả năng tự cắt giao diện từ một bức ảnh mẫu cho trước thành một mẫu template để sử dụng trong các sản phẩm mã nguồn mở thông dụng như WordPress, Drupal, SMF, Joomla...
 • Tổng quan:
  Khóa học này cung cấp các kiến thức và các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng JavaScript và JQuery để điều khiển các thành phần nội dung của trang web trên môi trường trình duyệt, từ đó có thể lập trình giải quyết những bài toán phổ biến xảy ra trên trình duyệt như: hỗ trợ kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào form, thực hiện các hiệu ứng chuyển động, làm mờ, sử dụng các thư viện giao diện người dùng ở mức độ nâng cao như các hệ thống menu, treeview, các ô chọn ngày tháng, các tab...
  Yêu cầu: Học viên đã học qua khóa học về HTML và CSS hoặc có kiến thức tương đương.
  Các nội dung chính:
  1. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về HTML và CSS
  2. Cách thức đưa mã JavaScript vào trang web
  3. Tìm hiểu một số hộp thoại cơ bản trong JavaScript
  4. Các kiểu dữ liệu, biến và các toán tử cơ bản trong JavaScript
  5. Các cấu trúc điều khiển cơ bản trong JavaScript
  6. Hàm và đối tượng trong JavaScript. Sử dụng một số đối tượng có sẵn trong JavaScript
  7. Tìm hiểu mô hình DOM và lập trình đáp ứng sự kiện trên môi trường trình duyệt
  8. Làm việc với HTML Form. Lập trình kiểm tra dữ liệu đầu vào.
  9. Mẫu chuỗi và xử lý các biểu thức chuỗi. Ứng dụng trong bài toán kiểm tra dữ liệu.
  10. Làm quen với JQuery. Cách thức tìm kiếm các phần tử HTML bằng JQuery.
  11. Một số phương thức thông dụng trong JQuery.
  12. JQuery và AJAX.
  13. Tìm hiểu các thư viện giao diện lập trình nâng cao trong JQuery: JQuery menu, tool tips, datetime picker, tabbed control, treeview, slideshow...
  Yêu cầu đạt được:
  1. Nắm vững cách thức sử dụng JavaScript và JQuery để có thể điều khiển các thành phần HTML theo ý muốn.
  2. Giải quyết các bài toán đơn giản ngay trên môi trường trình duyệt mà không cần lưu lại kết quả.
  3. Sử dụng thành thạo JQuery và AJAX để phát triển các ứng dụng 2.0 có tính tương tác cao.
  4. Sử dụng thành thạo và có khả năng tùy biến các công cụ giao diện lập trình nâng cao.
 • Tổng quan:
  Khóa học này cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để cài đặt, vận hành và quản lý Hệ quản trị CSDL MySQL. Khóa học cũng cung cấp các kỹ năng thiết kế các CSDL, cách thức sử dụng các câu lệnh truy vấn SQL để truy vấn thông tin trong các CSDL. Đây là môn học quan trọng, là nền tảng lưu trữ và truy vấn dữ liệu cho các ứng dụng web chuyên nghiệp.
  Các nội dung chính:
  1. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về CSDL và Hệ Quản trị CSDL
  2. Thiết kế CSDL
  3. Cài đặt và vận hành MySQL
  4. Sử dụng PHPMyAdmin để quản lý MySQL
  5. Sử dụng các truy vấn SQL để quản lý các CSDL.
  6. Sử dụng các truy vấn SQL để quản lý các bảng trong một CSDL
  7. Sử dụng các truy vấn SQL để thêm, xóa, sửa dữ liệu trong bảng
  8. Sử dụng các truy vấn SQL để truy vấn dữ liệu đơn giản
  9. Các truy vấn theo điều kiện
  10. Các truy vấn gom nhóm.
  11. Các truy vấn trên nhiều bảng
  12. Các truy vấn lồng và truy vấn kết hợp
  13. Sử dụng các hàm có sẵn trong MySQL
  14. Tìm hiểu về Trigger và Stored Procedure trong MySQL
  15. Quản lý người dùng trong MySQL
  16. Sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MySQL
  Kết quả đạt được:
  1. Học viên sử dụng thành thạo PHPMyAdmin hoặc các công cụ tương đương để điều khiển MySQL
  2. Học viên có thể thiết kết được các hệ thống CSDL khác nhau phục vụ cho các ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng.
  3. Học viên sử dụng thành thạo các truy vấn SQL, kết hợp với các hàm có sẵn trong MySQL để kết xuất dữ liệu theo yêu cầu trong thực tế.
  4. Học viên biết cách quản lý người dùng, sao lưu, khôi phục và xử lý các lỗi cơ bản trong MySQL.
 • Tổng quan:
  Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng cơ bản để xây dựng các ứng dụng web động dựa trên môi trường PHP và MySQL.
  Yêu cầu: Học viên đã học qua các khóa học về HTML, CSS, JavaScript, MySQL hoặc có kiến thức tương đương.
  Các nội dung chính:
  1. Cài đặt và vận hành môi trường giả lập máy chủ web.
  2. Cách thức viết một chương trình PHP đơn giản.
  3. Các kiểu dữ liệu, hằng, biến và các toán tử trong PHP
  4. Các cấu trúc điều khiển chương trình cơ bản trong PHP
  5. Một số hàm cơ bản trong PHP: Các hàm xử lý chuỗi, ngày tháng, xử lý mảng và các hàm toán học
  6. Xây dựng ứng dụng cơ bản với PHP và MySQL
  7. Cookie và Session. Giải quyết bài toán phân quyền người dùng và login/logout.
  8. Upload file và xử lý file đã upload.
  9. Một số kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống áp dụng cho việc phát triển các ứng dụng web
  10. Case study 1: Xây dựng website truyện cười.
  11. Case study 2: Xây dựng website bán hàng.
  Kết quả đạt được:
  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự mình xây dựng được các website từ đơn giản đến phức tạp, có tính thẩm mỹ cao, bảo mật tốt tùy thuộc vào các yêu cầu của khách hàng.
 • Tổng quan:
  Khóa học cung cấp các kỹ thuật lập trình nâng cao với PHP.
  Yêu cầu: Học viên đã học qua các khóa học về HTML, CSS, JavaScript & JQuery, MySQL, PHP
  Các nội dung chính:
  1. Xử lý ảnh với PHP. Phát triển ứng dụng quản lý thư viện ảnh số.
  2. Lập trình socket trong PHP. Phát triển ứng dụng có trao đổi dữ liệu qua socket
  3. Xử lý XML với PHP. Phát triển ứng dụng điểm tin qua RSS.
  4. Caching dữ liệu trong PHP. Các kỹ thuật tối ưu tốc độ tính toán
  5. Quản lý thư mục và tệp tin. Nén và giải nén thông tin trong PHP. Phát triển ứng dụng quản lý tệp tin từ xa.
  6. Làm việc trên nhiều hệ quản trị CSDL với PDO.
  7. Web services và phát triển các ứng dụng lớn.
 • Tổng quan:
  Khóa học này cung cấp các kỹ thuật để học viên có thể cài đặt, quản trị và phát triển các thành phần mở rộng dựa trên nền tảng của CMS mã nguồn mở Joomla. Dựa trên các kiến thức này, học viên có thể tự mình xây dựng được các website từ đơn giản đến phức tạp như website tin tức, bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm... bằng Joomla mà không cần phải lập trình từ đầu.
  Yêu cầu: Học viên đã học qua HTML, CSS, JavaScript, JQuery, MySQL, PHP hoặc có kiến thức tương đương
  Các nội dung chính:
  1. Giới thiệu về Joomla 
  2. Cài đặt Joomla
  3. Quản lý nội dung và hệ thống menu của Joomla
  4. Quản lý giao diện, thay đổi giao diện của website Joomla
  5. Quản lý các thành phần mở rộng của Joomla
  6. Giới thiệu sơ lược về tổ chức mã nguồn của Joomla và Joomla Framework
  7. Lập trình và thiết kế template cho Joomla
  8. Cách thức phát triển module trong Joomla
  9. Cách thức phát triển component trong Joomla
  Kết quả đạt được
  Sau khóa học, học viên có thể tự mình cài đặt và xây dựng được các website theo yêu cầu của khách hàng, có thể tùy biến giao diện, lập trình cắt và ghép template hoặc phát triển các thành phần mở rộng của Joomla.
 • Tổng quan: Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng xây dựng website thương mại điện tử dựa trên ứng dụng mã nguồn mở Magento.
 • Phát triển ứng dụng TMĐT với Prestashop

 • Tổng quan: Khóa học này cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản để học viên có thể tự xây dựng được các ứng dụng web theo mô hình chuẩn MVC dựa trên framework Code Igniter (CI).
  Yêu cầu: Học viên đã học qua các khóa học về HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP hoặc có kiến thức tương đương.
  Các nội dung chính:
  1. Tìm hiểu về mô hình MVC.
  2. Cài đặt Code Igniter.
  3. Thiết lập cấu hình đường dẫn và cấu hình truy cập CSDL.
  4. Tìm hiểu về Controller trong CI.
  5. Tìm hiểu về View trong CI.
  6. Tìm hiểu về Model trong CI.
  7. Làm việc với các helper.
  8. Làm việc với Active Record.
  9. Form và xử lý kiểm tra dữ liệu đầu vào.
  10. Xử lý template.
  11. Các class liên quan đến xử lý session.
  12. Xử lý ảnh
  13. Làm việc với Cart Class.
  14. Một số thư viện khác.
  15. Phát triển các thư viện mở rộng.
  Kết quả đạt được: Sau khóa học, học viên có thể sử dụng thành thạo CI để phát triển các ứng dụng theo mô hình MVC, có khả năng tham gia vào các dự án outsourcing của nước ngoài với mức lương khoảng 7-8 triệu VNĐ/tháng.

 • MỤC TIÊU
  Cung cấp cho học viên các kỹ năng cơ bản để xây dựng bài giảng và dạy học trực tuyến trên hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến Moodle. Các kỹ năng này bao gồm cách thức xây dựng bài giảng trực tuyến, cách thức đóng gói và đưa lên mạng, cách thức quản lý lớp học trực tuyến, tổ chức dạy học trực tuyến, kiểm tra đánh giá trực tuyến…
  CÁC NỘI DUNG CHÍNH
  Giới thiệu tổng quan về kiến trúc của một hệ thống E-Learning
  Kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử cho hệ thống E-Learning
  Kỹ thuật đóng gói bài giảng và đưa lên website
  Quản lý bài giảng và các nguồn tài nguyên trên website
  Các hình thức hỗ trợ trực tuyến: Diễn đàn, chat room, tin nhắn cá nhân
  Quản lý các bài tập lớn: Khởi tạo, xem và đánh giá (cho điểm)
  Tạo lập và quản lý các bài thi trắc nghiệm trực tuyến
  Xem báo cáo thống kê các hoạt động của học viên.
 • Cost: $100.00
  Tổng quan:

  Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất để trở thành tester như cách tìm hiểu requirement của khách hang, các kỹ thuật làm test design, cách viết test case, test report… đồng thời cũng cung cấp thêm những kỹ năng sử dụng excel nâng cao, dung 1 số tool cơ bản như SnagIT, Selenium hay các công cụ giúp tester quản lý bug.

  Điều kiện tham dự: Có hiểu biết cơ bản về vòng đời phần mềm, cơ sở dữ liệu cũng như ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình. Phù hợp với sinh viên ngành CNTT từ năm thứ 3 trở lên. Ngoài ra, học viên cũng cần có kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

  Các nội dung chính:
  1. Lesson 1: Test Skill:
   • Technique skill,
   • Soft skill
  2. Lesson 2: Software life cyle:
   • SoftWare life cycle and Testers,
   • Where are you standing in Software life cycle
  3. Lesson 3: QC+QA: What is quality sofware
  4. Lesson 4: Software Testing: Concept, major, General testing principles
  5. Lesson 5: Test process
   • Fundamental test process and activities:
   • Planning and Control
   • Analysis and Design
   • Implementation and Execution
   • Evaluating exit criteria and reporting
   • Test closure activities
   • Conclusion
  6. Lesson 6: Test Level: UT, integation test, ST, UAT…
  7. Lesson 7: Test type:
   • Functional testing
   • Non-functional testing
   • Recovery testing
   • Alpha testing
   • Beta testing
   • Confirmation testing
   • Regression test
  8. Lesson 8: Test Plan: Test Plan content and how to write a Test Plan document for a project
  9. Lesson 9: Test Design: How to create a test design document
  10. Lesson 10: Test case:
   • Create test case
   • Test Case Process
   • Test Case Structure
   • Test Scripts
   • Conclusion
  11. Lesson 11: Test report: Create test report and defect report
  12. Lesson 12: SQL
  13. Lesson 13: Bug managentment: How to manage defects found
  14. Lesson 14: Advanced Excel
  15. Lesson 15: Software Quality & Risk: Software Quality & Risk managenment
  16. Lesson 16: Unit test:
   • Unit Test - What?
   • Unit Test - Why?
   • Unite Test - When?
   • Unit Test - How? (method, technique)
   • Unit Test - Practice
  17. Lesson 17: Test tool: Break down into some of specific tool: SELENIUM, RUBY...
  18. Lesson 18: Review: Basic Concepts & Generic Process of Inspection, Inspection types
  19. Lesson 19: UAT: About User Acceptance Test, What, Why and How
  20. Lesson 20: Practice: Study SRS,
  21. Lesson 21: Practice: Test case
  Dự kiến kết quả đạt được:
  • Học viên có hiểu biết cơ bản về nghề tester và QA
  • Biết làm các documents cơ bản: test case, test report…
  • Biết sử dụng một số công cụ quản lý bug
  • Biết sử dụng một số loại tool
  • Nâng cao được trình độ excel
  • Có kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi ISTQB để lấy chứng chỉ tester Quốc tế.

 • MỤC TIÊU
  Khóa học Ứng dụng CNTT trong xây dựng bài giảng điện tử được thiết kế để cung cấp cho học viên các kỹ năng ứng dụng máy tính và Internet để xây dựng bài giảng điện tử trực quan, sinh động, có hiệu quả cao.

  CÁC NỘI DUNG CHÍNH
  1. Tổng quan về các kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử: Cung cấp các lý thuyết cơ bản về các phương pháp dạy học và khả năng ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng điện tử.
  2. Kỹ năng khai thác Internet: Hướng dẫn các kỹ năng khai thác tài liệu trên Internet để phục vụ cho quá trình xây dựng bài giảng điện tử
  3. Kỹ năng xử lý ảnh cơ bản: cung cấp cho học viên các kỹ năng cắt, ghép, chỉnh sửa hình ảnh để sử dụng trong bài giảng điện tử.
  4. Kỹ năng xử lý âm thanh và video: Cung cấp cho học viên các kỹ năng cơ bản để biên tập âm thanh và video để đưa vào bài giảng như: Kỹ năng thu âm,  cắt, ghép âm thanh, video,  tách bỏ và lồng tiếng video, chuyển đổi giữa các định dạng audio và video…
  5. Kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử bằng PowerPoint: Cung cấp các kỹ thuật giúp xây dựng các bài giảng điện tử có tính tương tác cao bằng PowerPoint.
  6. Kỹ năng trình chiếu và sử dụng máy chiếu.Skip Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger:

Facebook:

facebook.com/sinhln

Mobile: 0988.288.141


Skip Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Chuyển khoản qua Ngân hàng:
Số TK: 2151 0000 441 048
Tên TK: Lê Nguyên Sinh
Ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội